Õppeaasta eesmärgid

  • Waldorfpedagoogika põhimõtete rakendamine kõigis kooliastmetes muudab õppeprotsessi tulemuslikumaks.
  • Õpetajad planeerivad ja rakendavad konkreetsed eesmärgid ja tegevused individuaalseks tööks õpilastega.
  • Anda selged sihid ja eesmärgid õppekavas üldpädevuste kujundamiseks kavandatud tegevustele.
  • Tõsta kogu kooli panust matemaatika õpetamisel kõigis kooliastmetes.

Õppenõukogud

Eksamid

Päevakava (sh tunniplaan)
Õppestipendium
Kodukord
Arenguvestluste läbiviimise kord
Uurimistööde koostamise juhend