Vastuvõtu tingimused ja kord


Rakvere Eragümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Kinnitatud

MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu

otsus 16.02.2018 otsusega nr 2-2/4

 

1. Õpilaste vastuvõtt 1. klassi

 1. Esimesse klassi võetakse vastu koolikohustuslik laps, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks.
 2. Esimesse klassi võetakse vastu Eralasteaia Kaur juures eelkooli läbinud lapsed.
 3. Vabadele kohtadele võetakse õpilasi perevestluse alusel.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuva õpilase vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid Ja kooli vormikohase avalduse (LISA 1).

2. Õpilase vastuvõtt 2. – 9. klassi

 1. Põhikooliklassidesse (2. – 9. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul perevestluse alusel.
 2. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuva õpilase vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja kooli vormikohase avalduse (LISA 2).

3. Õpilaste vastuvõtt 10. klassi

 1. Vastuvõtt toimub õpilase põhikooli lõputunnistuse ja vestluse alusel. Lõputunnistuse lisana esitab sisseastuja põhikooli emakeele ja matemaatika lõpueksami kinnitatud punktisummad.
 2. Vastuvõtt toimub statsionaarsesse õppesse.
 3. Rakvere Eragümnaasiumi 9. klassi edukalt lõpetanud õpilased võetakse vastu eelisjärjekorras.
 4. Kooli vastuvõtmisel valib õpilane õppesuuna. Õppesuuna avamise otsustab kooli nõukogu tuleneb õpilaste arvust.
 5. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja antud korra lisas oleva vormikohase avalduse (LISA 3).

4. Õpilaste vastuvõtt 11. ja 12. klassidesse ja 10. klassi pärast õppeperioodi algust

 1. Gümnaasiumiklassidesse võetakse õpilasi vabade õpilaskohtade olemasolul vestluse alusel.
 2. Vastuvõtt toimub nii statsionaarsesse kui ka mittestatsionaarsesse õppesse (välja arvatud 10. klass).
 3. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja antud korra lisas oleva vormikohase avalduse (LISA 4).

Rakvere Eragümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Kinnitatud

MTÜ Rakvere Eragümnaasiumi Hariduskogu

otsus 16.02.2018 otsusega nr 2-2/4

 

1. Õpilaste vastuvõtt 1. klassi

 1. Esimesse klassi võetakse vastu koolikohustuslik laps, kes on jooksva aasta 1. oktoobriks saanud 7-aastaseks.
 2. Esimesse klassi võetakse vastu Eralasteaia Kaur juures eelkooli läbinud lapsed.
 3. Vabadele kohtadele võetakse õpilasi perevestluse alusel.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuva õpilase vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid Ja kooli vormikohase avalduse (LISA 1).

2. Õpilase vastuvõtt 2. – 9. klassi

 1. Põhikooliklassidesse (2. – 9. klass) võetakse õpilasi vabade kohtade olemasolul perevestluse alusel.
 2. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuva õpilase vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja kooli vormikohase avalduse (LISA 2).

3. Õpilaste vastuvõtt 10. klassi

 1. Vastuvõtt toimub õpilase põhikooli lõputunnistuse ja vestluse alusel. Lõputunnistuse lisana esitab sisseastuja põhikooli emakeele ja matemaatika lõpueksami kinnitatud punktisummad.
 2. Vastuvõtt toimub statsionaarsesse õppesse.
 3. Rakvere Eragümnaasiumi 9. klassi edukalt lõpetanud õpilased võetakse vastu eelisjärjekorras.
 4. Kooli vastuvõtmisel valib õpilane õppesuuna. Õppesuuna avamise otsustab kooli nõukogu tuleneb õpilaste arvust.
 5. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja antud korra lisas oleva vormikohase avalduse (LISA 3).

4. Õpilaste vastuvõtt 11. ja 12. klassidesse ja 10. klassi pärast õppeperioodi algust

 1. Gümnaasiumiklassidesse võetakse õpilasi vabade õpilaskohtade olemasolul vestluse alusel.
 2. Vastuvõtt toimub nii statsionaarsesse kui ka mittestatsionaarsesse õppesse (välja arvatud 10. klass).
 3. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem Haridus- ja teadusministri 19.08.2010 a. määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” paragrahvis 3 sätestatud dokumendid ja antud korra lisas oleva vormikohase avalduse (LISA 4).